Algemene voorwaarden
Artikel 1 Toepasselijkheid

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Stemspiegel, betreffende deelname aan, het gebruik van en/of opdracht tot:

1.1. het verzorgen van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords,

1.2. het organiseren van symposia, fora, congressen, workshops, trainingen, dan
wel het organiseren en/of begeleiden van evenementen in de ruimste zin des woords,

1.3. het selecteren en/of leveren van voorzitters, presentatoren, gastsprekers, juryleden, debaters,
dan wel het optreden als intermediair ten behoeve van sprekers in de ruimste zin des woords,

1.4.het ontwikkelen en/of uitgeven van lesmateriaal, brochures, artikelen,wetenschappelijk onderzoek, (hand)boeken, beeld- en/of geluidsmateriaal, dan wel het verzorgen van publicaties
in de ruimste zin des woords,

1.5.concepten, formats, draaiboeken, analyses, lesmodulen, projectmateriaal, bibliotheekfaciliteiten, beeld- en geluidsarchief,dan wel expertise van Stemspiegel in de ruimste zin des woords, hierna tenoemen “dienst”.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Stemspiegel.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Stemspiegel en de opdrachtgever komt tot stand door:

1.1. ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde formulier,

1.2. de door Stemspiegel en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging,

1.3.schriftelijke post of e-mail door Stemspiegel aan de opdrachtgever vandiens telefonische aanmelding, opdracht per fax of e-mail, afsprakenmet een vertegenwoordiger van Stemspiegel.

1.4. mondelinge afspraken tussen opdrachtgever en Stemspiegel.

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever

1.De opdrachtgever voor een dienst heeft het recht deelname aan, hetgebruik van of de opdracht voor een dienst te annuleren per aangetekendverzonden brief.

2. Bij annulering langer dan een maand voor aanvang van een dienst is de opdrachtgever verplicht 50% van de hoofdsom te betalen.

3.Bij annulering korter dan een maand voor aanvang van een dienst is de opdrachtgever verplicht 100% van de hoofdsom te vergoeden.

4. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer of contactpersoon of diens vertegenwoordiger na aanvang van een dienst deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet langer van de dienst gebruik maakt, heeft de opdrachtgever geen recht op enigeverdiscontering of terugbetaling.

Artikel 4 Annulering door Stemspiegel

Stemspiegel heeft het recht om, in overleg met de klant, een andere trainer/gespreksleider of spreker in de ruimste zin des woords testuren dan oorspronkelijk is afgesproken. In geval van ziekte en/of overmacht is toestemming van de klant hiervoor niet noodzakelijk.

Artikel 5 Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger kan in plaats van de aangemeldedeelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger in overleg een ander aan een dienst laten deelnemen, indien de substitutie aan Stemspiegel wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de dienst. Vervanging na het begin van de dienst is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Stemspiegel op grond van artikel 4.

Artikel 6 Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 7 Betaling

1.De opdrachtgever dient de verschuldigde hoofdsom te voldoen een maand voor de aanvang van de dienst, doch uiterlijk 14 dagen na facturering op de door Stemspiegel aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. De reis- en verblijfkosten, alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan diensten artikel 1, lid 1 sub1 en 2, zijn in de hoofdsom/cursusgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De verblijfkosten dienen door de opdrachtgever teworden voldaan aan de door Stemspiegel gekozen accommodatie.

3. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag, inclusief B.T.W., de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum.

4. De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Stemspiegel, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van opdrachtgever ter zake.

5.Facturering kan geschieden in twee termijnen; een verschottennota van 50 % van het offertebedrag na aanvaarding en een eindnota na afronding.

Artikel 8 Incassokosten

Bijachterwege blijven van tijdige betaling staat Stemspiegel vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten tenlaste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 9 Uitsluiting

Stemspiegel heeft het recht deelname aan, of gebruik van, een dienst van de opdrachtgever dan wel een door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, contactpersoon of diens vertegenwoordiger te weigeren of uitvoering vande opdracht op te schorten of gebruik van organisatorische voorbereidingen, intermediaire voorstellen, publicaties en expertiseals bedoelt in artikel 1 lid 1 sub 2 tot en met sub 5 tijdelijk of definitief te ontzeggen, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde inartikel 7 lid 3.

Artikel 10 Auteursrecht

1.Het auteursrecht op de door Stemspiegel uitgegeven werken als omschreven in artikel 1 lid 1 sub 4 en 5 berust bij Stemspiegel, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stemspiegel zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.

2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Stemspiegel, berust uitsluitend bij Stemspiegel.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1.Stemspiegel verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht envermogen en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Trainings- en Opleidingsinstituten in Nederland (VETRON) uit te voeren.

2. Stemspiegel aanvaardt aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan Stemspiegel toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door onrechtmatige daad, doch slechts indien deze doorhaar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering over gaat.

3. Buiten de in lid 2. bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 10.000,00.

Artikel 12 Kortingen

1. Kortingen zijn niet opstapelbaar, tenzij anders aangegeven.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.Op iedere overeenkomst tussen Stemspiegel en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uitovereenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kanton rechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van Stemspiegel.

Aldus opgemaakt op 2 april 2011

Steviger door stemtraining
© 2012 Stemspiegel | Algemene voorwaarden | contact | site door MGC&D